Wszyscy ochrzczeni są powołani do odpowiedzialności za Kościół, bo Kościół to „communio” – wspólnota osób wzajemnie obdarowujących się. Kościół potrzebuje naszego zaangażowania, aby wzrastać i rozwijać się. Wezwanie to dotyczy nie tylko osób duchownych, ale i świeckich. Wypływają z niego m.in. zadania Parafialnych Zespołów Synodalnych powołanych, jak mówi bp Leszek Leszkiewicz po to, „żeby treści, które będą podejmowane na synodzie były przedyskutowane na gruncie parafialnym. Później owoce tych rozmów wrócą do synodu i będą miały ważne znaczenie w procesie tworzenia nowego prawa”.

Rok pierwszy Synodu został poświęcony RODZINIE, kolejne dwa – ŻYCIU PARAFIALNEMU i EWANGELIZACJI.

Zadania Parafialnych Zespołów Synodalnych to modlitwa, propagowanie informacji nt działalności Synodu, refleksja nad zagadnieniami Synodu, formułowanie postulatów, własna formacja.

Zespół synodalny spotyka się co miesiąc, by opracować dla sekretariatu Synodu zadane zagadnienia. Metodologia prac polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: JAK JEST? – diagnoza sytuacji; JAK POWINNO BYĆ? – ujęcie teologiczne oraz CO ROBIĆ ABY BYŁO JAK POWINNO BYĆ? – sposoby naprawy sytuacji. Powstałe w wyniku spotkania materiały są przekazywane do dekanalnego ks. Relatora, który z kolei przesyła je do Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Czym jest synod diecezjalny?

Synod diecezjalny jest to zebranie wybranych kapłanów i innych wiernych określonej diecezji. Jego celem jest świadczenie pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. To właśnie biskup diecezjalny zwołuje synod, proponuje tematy do omówienia na synodzie, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma więc charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół. 

Powołani przez biskupa diecezjalnego członkowie synodu będą się zbierać na sesjach plenarnych i pracować w komisjach tematycznych dyskutując nad tematami wskazanymi przez biskupa. Owocem ich pracy będą dokumenty synodalne, to znaczy wskazania duszpasterskie i konkretne akty prawne regulujące funkcjonowanie naszego Kościoła diecezjalnego. Aby w debatę synodalną włączyć jak najszerszą grupę diecezjan, parafiach i w innych środowiskach duszpasterskich powstają zespoły synodalne.

W naszej diecezji synod odbywa się po raz piąty.

Modlitwa w intencji Synodu :

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła owocnie przeżyli synod diecezjalny.

Pragniemy w jedności z Kościołem powszechnym, odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu.

Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!

Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami!