„W każdej parafii powinna być Rada Duszpasterska. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności duszpasterskiej. Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.” (Kan 536)

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu działalności duszpasterskiej w parafii. 

Sposób działania Rady

Do zakresu działania Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy dotyczące sposobu duszpasterzowania w parafii. Zebrania zwołuje i Radzie przewodniczy proboszcz. Rada posiada jedynie głos doradczy (Kan 538 §2), z którego proboszcz powinien w należyty sposób korzystać.

Członkowie Rady, w trosce o większą chwałę Bożą i duchowe dobro całej wspólnoty parafialnej, powinni wszechstronnie wspierać proboszcza zwłaszcza w sprawach dotyczących: urządzania uroczystości i nabożeństw parafialnych; działalności liturgicznej służby ołtarza, zespołów śpiewaczych oraz innych grup nieformalnych istniejących w parafii; organizowania rekolekcji, dni skupienia oraz przeprowadzania wszelkich akcji duszpasterskich podejmowanych przez proboszcza.